REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOKORO

§1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2.  Właścicielem Sklepu jest: Kokoro Agnieszka Strojny, ul.Cicha 12/14,95-200 Pabianice, NIP:6181432320, REGON :300116147, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności, adres email: kokoro.astrojny@gmail.com
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. Przez wadę fizyczną należy rozumieć każdą niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 8.  Przez wadę prawną należy rozumieć, sytuację w której rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§2
Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa zaproszenie do zawarcia umowy zakupu określonego towaru w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Każde złożenie zamówienia w Sklepie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Za mówienia składane na towary w kategorii AKCESORIA trafiają drogą mailową do Dostawców i to oni ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za jakość towaru oraz terminowość wysyłki.
 7. Dostawca jest również odpowiedzialny za reklamacje z wiązane z zakupem i zakupionym jego produktem.
 8. Wszystkie suknie, tuniki, bluzy ,bluzki , spódnice , mierzone są z przodu na płasko x 2. Wielkość rozmiaru jest wyświetlana przy produkcie. Prosimy zwracać uwagę na rozmiary i wymiary poszczególnych produktów, zachęcamy do porównania wymiarów ze swoimi ubraniami, ułatwi to państwu wybór oraz zminimalizuje ryzyko zamówienia niewłaściwego produktu.
  Wymiary mogą nieznacznie odbiegać +/- 2 cm. (około 5%)

§3
Płatności

 1. Klient dokonuje płatności poprzez przelew bankowy. Wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego Sklepu, który zostaje wskazany Klientowi w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew można zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku.
 2. Ceny przesyłek określone są przy zamówieniu towaru. Zamawiając towar marki KOKORO,  osobno są naliczane koszty przesyłki oraz  osobno jeśli zakupy dotyczą towarów z kategorii AKCESORIA. Tak więc może się zdarzyć, że robiąc zakupy z grupy asortymentu marki  KOKORO oraz z kategorii AKCESORIA zostaną naliczone kilkakrotnie koszty przesyłki, gdyż w przypadku produktów marki KOKORO, koszty dostawy ponosi właściciel firmy KOKORO Agnieszka Strojny, a w przypadku produktów z zakładki AKCESORIA koszty dostawy ponoszą dostawcy reprezentujący daną markę towaru z grupy AKCESORIA.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie w terminie maksymalnym do 14 dni roboczych.
 5. Zastrzegam sobie prawo przedłużenia terminu dostawy w wyjątkowych sytuacjach ode mnie niezależnych np. brak danego produktu lub wada ukryta produktu lub w przypadku produktów HAND MADE tzw.rękodzieła .Oczywiście klient zostanie poinformowany o zmianie terminu realizacji zamówienia drogą mailową .

§4
Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła w ciągu 14 dni roboczych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem , licząc od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie .
 2. Klient może uzyskać informację o wysyłce towaru kontaktując się ze sklepem, korzystając z zakładki „kontakt”, pod adresem mailowym kokoro.astrojny@gmail.com
 3. Wysyłka towaru marki KOKORO odbywa się bezpośrednio przez reprezentanta firmy KOKORO
 4. Wysyłka towaru z kategorii AKCESORIA odbywa się przy udziale firmy zwanej DOSTAWCĄ, reprezentanta zakupionego produktu.

Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (np. potwierdzenie zamówienia, paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu KOKORO MODA reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii, o czym Klient zostanie poinformowany.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep w przypadku produktów marki KOKORO lub DOSTAWCA w przypadku produktów zakupionych w kategorii AKCESORIA u firmy zwanych DOSTAWCĄ.
  Reklamacje na produkty marki KOKORO są rozpatrywane przez reprezentanta firmy KOKORO.
  Natomiast na produkty z grupy AKCESORIA przez firmę która jest producentem zakupionych produktów, zwaną w DOSTAWCĄ.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 6. W przypadku uwzględnienie przez Sklep reklamacji, nastąpi w ciągu 14 dni, liczonych od dnia uwzględnienia reklamacji, zwrot kosztów odesłania towaru do Sklepu w przypadku produktów marki KOKORO lub Dostawcy, w przypadku produktów z grupy AKCESORIA, jakie klient poniósł składając reklamacje, w formie przez niego wskazanej.
 7. Koszt odesłania towaru, o którym mowa w ustępie poprzedzającym zostaje ustalony w oparciu kwotę podaną na dokumencie potwierdzającym odesłania towaru, na opakowaniu odesłanego towaru lub w oparciu o przedstawiony przez klienta rachunek, bądź inny dokument potwierdzający uiszczenia powyższej kwoty.
 8. Uprawnienia klienta do skorzystania z prawa do rękojmi (złożenie reklamacji) wygasają z upływem dwóch lat od dnia odebrania przez niego towaru.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku Dz. U. 2014 poz. 827, Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wymienionych w ustępie 8 paragrafu niniejszego.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, załączonego do wysłanego towaru lub innego równoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Klient powinien zwrócić zakupiony towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty związane ze zwrotem rzeczy ponosi Klient.
 5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zwrotu, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 6. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 8 , przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Klient może wskazać również w formularzu odstąpienia od umowy nr rachunku bankowego, na który Sklep ma zostać przelana zwracana kwota.
 7. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwrot poniesionych przez Klienta kosztów nie obejmuje:
  • bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy,
  • kwoty przewyższającej koszt dostawy związany z najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia towaru, oferowanym przez Sklep.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Towary na zamówienie indywidualne, bądź szyte na miarę nie podlegają zwrotowi z tytułu odstąpienia od umowy.

§7
Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym newslettera.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
 4. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych Klienta, znajduję się zakładce „Polityka prywatności”, zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu.

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez zgody Sklepu, wyrażonej przynajmniej w formie wiadomości email.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KOKORO

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kokoro Agnieszka Strojny z siedzibą w Pabianicach, ul. Cicha 12/14, 95-200 Pabianice, NIP:6181432320, REGON: 300116147, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności, adres email: kokoro.astrojnyt@gmail.com Zasady regulują przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową kokoromoda.pl (dalej „witryna“), w szczególności jego zarejestrowanych użytkowników (dalej „użytkownik“) i klientów kokoromoda.pl, którzy złożą zamówienie za pośrednictwem strony internetowej (dalej „klient”).

Zakres przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe klientów i użytkowników, które zostają podane przez Państwa podczas rejestracji na naszej stronie internetowej lub w procesie zamówienia.
Dane te obejmują, w szczególności adres e-mail klientów, jak również imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz szczegóły płatności. Jeśli chcą Państwo, mogą również dołączyć dodatkowe informacje, takie jak adres zatrudnienia lub notatka o możliwych terminach dostawy.
Jeśli Użytkownik będzie korzystał z portali społecznościowych, pozwala wtedy Kokoro Agnieszka Strojny mieć dostęp do swojego profilu publicznego i danych tam zamieszczonych.

Cel przetwarzania danych osobowych.

Aby przetworzyć zamówienie, aby wypełnić umowę między Kokoro Agnieszka Strojny, a klientem, używamy Państwa imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Przetwarzanie danych w tym przypadku obejmuje wszystkie czynności od rejestracji, przetwarzania, w tym płatności i dostawy zamówionych towarów. Jeśli klient nie wypełni umowy Kokoro Agnieszka Strojny, nie zostanie ona dostarczona, Kokoro Agnieszka Strojny, nie będzie w stanie obsłużyć Państwa zamówienia.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i powierzenie ich przetwarzania.

Dane osobowe są przetwarzane przez Kokoro Agnieszka Strojny. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności.
Kokoro Agnieszka Strojny zezwala na przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty przetwarzające. Podmiotom tym przekazujemy tylko te dane osobowe klientów i użytkowników, które niezbędne są do wykonania Kokoro Agnieszka Strojny zawartej z Państwem umowy oraz te dane, co do których wyraziliście Państwo zgodę ażeby były przetwarzane w innych celach, np. marketingowych. Ponadto dane osobowe klientów i użytkowników przekazujemy naszym podwykonawcom, tj. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym oraz kurierskim oraz firmom będącym producentem towarów z kategorii AKCESORIA, które dokonują bezpośrednich wysyłek do klienta.

Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wykonania umowy, wygaśnięcia roszczeń z nią związanych oraz do czasu wygaśnięcia zobowiązań podatkowych Kokoro Agnieszka Strojny Uprawnienia klienta i użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do ich przenoszenia;
 • Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny są Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego, bez wymaganej zgody;
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy.

Bezpieczeństwo danych osobowych.

Dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych, do których mają dostęp tylko osoby upoważnione. Dostęp do tych danych osobowych jest chroniony hasłem oraz licencjonowanym programem komputerowym, którego celem jest wykrywanie, zwalczanie i usuwanie wirusów komputerowych.

Kontakt

W razie pytań lub uwag, związanych z przetwarzaniem danych osobowych klientów
i użytkowników, z administratorem danych osobowych można się skontaktować pod adresem email: kokoro.astrojny@gmail.com

FORMULARZ ZWROTU TOWARU NUMER ZAMÓWIENIA:…………………

DATA ZAMÓWIENIA: …………………………………

NUMER FAKTURY/PARAGONU: ……………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………………………..

ADRES: ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFON: ……………………………………. EMAIL: …………………………………………………..
Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:
(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta) nazwa Banku:
…………………………………………………………………………………………..
Numer rachunku NAZWA TOWARU ILOŚĆ CENA BRUTTO PRZYCZYNA ZWROTU
Uwagi Klienta: ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

………………………………………………………………………… (czytelny podpis Klienta)